Algemene voorwaarden

BEGRIPPENLIJST
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Pararius: Pararius B.V., gevestigd te (1062 XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 61. Pararius exploiteert via haar “Website” een online platform waarop Woningen worden aangeboden. Pararius wenst met haar diensten de woningmarkt transparant te maken en te faciliteren dat aanbieders van woningen in contact komen met woningzoekenden en vice versa;
 • Website: de website van Pararius die via internet raadpleegbaar is via de domeinnaam www.pararius.nl, www.pararius.com en via de Pararius App(s). Op de Website wordt informatie aangeboden over beschikbare woningen, alsook algemene informatie met betrekking tot wonen, woonomgeving, financiële diensten, verhuizen en dergelijke;
 • Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en/of van een van de via deze Website door Pararius aangeboden diensten;
 • Woning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als woonruimte;
 • Advertentie: het op of via de website van Pararius kenbaar maken van: a) de beschikbaarheid van een Woning; b) een aangeboden product of dienst; c) merk-, product- of bedrijfsnaam;
 • Aanbieder: Gebruiker die een Woning aanbiedt op de Website en die rechtsgeldig bevoegd is tot het verhuren/verkopen van deze Woning;
 • Kandidaat: Gebruiker die via de Website in contact is gekomen met een Aanbieder en interesse heeft een overeenkomst aan te gaan met deze Aanbieder.
 • Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare huur- (en/of koop)Woningen op de Website.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie zoals de Pararius app(s)), op alle diensten die door Pararius worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Pararius aangaat bij het gebruik van de Website en/of levering van diensten door Pararius.

1.2

Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Pararius raadt u aan deze Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan gebruik van de Website te lezen.

1.3

Pararius kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is raadpleegbaar via de Website.

1.4

Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website.

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1

Overeenkomsten komen tot stand via aanbod en aanvaarding per e-mail. Het ontbreken van een handtekening op papier doet dan ook niet af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Pararius gelden in dit kader als afdoende bewijs.

2.2

Aanbiedingen van Pararius zijn vrijblijvend, tenzij Pararius daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden.

2.3

Pararius heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren op voorwaarde van vooruitbetaling.

ARTIKEL 3 - BESCHERMING VAN UW PRIVACY

3.1

In ons Privacybeleid www.pararius.nl/privacy-policy wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

ARTIKEL 4 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Pararius en/of haar leveranciers.

4.2

Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Pararius in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

ARTIKEL 5 - TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1

Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht.

5.2

Het is Gebruikers slechts toegestaan om één kopie van het op de Website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

5.3

Het is Gebruikers slechts toegestaan om een hyperlink naar de Website (een technisch commando, dat verwijst naar de Website van Pararius) aan te brengen, indien Pararius daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kunt u richten aan info@pararius.nl. Wordt zonder de bedoelde toestemming een dergelijke hyperlink geplaatst, dan behoudt Pararius zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de desbetreffende Gebruiker te verhalen.

ARTIKEL 6 - MISBRUIK VAN DE WEBSITE

6.1

Als misbruik van de Website wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt:

 1. Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
 2. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
 3. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
 4. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pararius anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, "reverse-engineeren", decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website.
6.2

Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

6.3

Op de via de Website beschikbare data, en op het Woningaanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van Pararius. Dit houdt onder meer in dat het Gebruikers niet is toegestaan een substantieel gedeelte van het Woningaanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de eerdergenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan.

ARTIKEL 7 - GEVOLGEN VAN GECONSTATEERD MISBRUIK VAN DE WEBSITE

7.1

Indien Pararius aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden voor Aanbieders (zie artikel 11) of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, dan kan Pararius onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:

 1. Pararius kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Pararius, toegang blokkeren tot de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Pararius is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
 2. Pararius kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker aanpassen en/of verwijderen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag.
 3. Pararius kan geconstateerde feiten melden bij de juiste autoriteiten;
 4. Pararius kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

ARTIKEL 8 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID PARARIUS

8.1

Pararius sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruiker lijdt door:

 1. gebruik van de diensten van Pararius;
 2. onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst voorbehoud van spel- of typefouten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte informatie, Pararius controleert de juistheid van deze gegevens niet. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de Makelaar).
 3. technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is.
 4. wijzigingen in de diensten van Pararius en/of wijzigingen van de Website.
8.2

Pararius is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Kandidaten en Aanbieders, en evenmin bij alle overeenkomsten die onderling tussen genoemde partijen worden gesloten. Pararius heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de Advertentie, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Aanbieder om te verhuren/verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Kandidaat om tot huur/koop over te gaan. Pararius kan niet garanderen dat de Kandidaat of Aanbieder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Pararius is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (huur/koop)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Gebruikers vrijwaren Pararius in het geval van meningsverschillen met andere Gebruikers dienaangaande.

8.3

De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Pararius heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. Pararius is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Pararius worden aangeboden.

8.4

Indien Pararius om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Pararius heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang welk bedrag hoger is.

8.5

Zodra Gebruikers content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie ("Materialen") op de Website plaatsen, zal Pararius gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Pararius zal evenmin gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. Gebruikers vrijwaren Pararius hierbij terzake van alle schade en kosten die Pararius lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. Vergelijk ook artikel 9.2.

ARTIKEL 9 – ADVERTENTIES

9.1

Plaatsing van Advertenties kan enkel via de via de Website voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pararius is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

9.2

Indien een Gebruiker een Advertentie plaatst voor een Woning, een dienst of product of voor een merk-, product- of bedrijfsnaam op de Website, geeft de Gebruiker impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van Advertenties garanderen Gebruikers voorts dat zij bevoegd zijn tot het plaatsen van al het bij de Advertentie behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke, waarbij Pararius wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten.

9.3

Wanneer een Gebruiker reageert op een Advertentie, geeft deze impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn.

9.4

Gebruikers die Advertenties plaatsen op de Website, gaan een overeenkomst aan met Pararius op het moment dat de Advertentie online is geplaatst, en zijn vanaf dat moment betalingsplichtig jegens Pararius.

ARTIKEL 10 – PRIJZEN, BETALINGSTERMIJN EN OVERSCHRIJDING DAARVAN

10.1

Alle prijzen die door Pararius gecommuniceerd worden als vergoeding voor diensten aan Gebruikers, zijn, tenzij expliciet anders is aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven.

10.2

De betalingstermijn van alle door Pararius aan Gebruikers gefactureerde bedragen is 14 dagen na factuurdatum.

10.3

Indien Gebruikers het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn hebben voldaan, behoudt Pararius zich het recht voor om, zonder nadere kennisgeving en zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is,

 1. het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
 2. buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
 3. Gebruikers (al dan niet gedeeltelijk) toegang tot de Website ontzeggen en alle overige dienstverlening op te schorten tot het moment van betaling, alle door de Gebruiker aangeboden of op de Website geplaatste informatie te verwijderen, waarbij alle corresponderende bijkomende kosten die Pararius hiervoor zal moeten maken zullen worden vergoed door de desbetreffende Gebruiker, evenals enige nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.
10.4

Voor alle abonnementen met Aanbieders geldt dat deze worden aangegaan voor een periode van 12 (twaalf) maanden. Indien niet uiterlijk een maand voor het aflopen van de abonnementstermijn schriftelijk is opgezegd, wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor wederom een periode van 12 (twaalf) maanden. Abonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

10.5

Pararius past jaarlijks een inflatiecorrectie toe op de abonnementstarieven die Pararius richting Aanbieders hanteert. Een mogelijke verhoging van de abonnementstarieven als gevolg van de inflatiecorrectie, kan door Aanbieders niet worden aangewend als reden om een afgesloten abonnement tussentijds op te zeggen.

ARTIKEL 11 – AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN/GEDRAGSCODE VOOR AANBIEDER

11.1

Voor de diensten die Pararius aanbiedt aan Aanbieders gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden, waarin een gedragscode is opgenomen www.pararius.nl/gedragscode. Deze “Aanvullende Voorwaarden” zijn onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. Ingeval de Aanvullende Voorwaarden conflicteren met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang.

ARTIKEL 12 - DIVERSEN

12.1

Pararius kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Pararius gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

12.2

Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Pararius heeft niet tot gevolg dat Pararius afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.

12.3

Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Pararius overeen zijn gekomen.

12.4

Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

12.5

Deze Gebruiksvoorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd. Indien Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om binnen een maand nadat Pararius zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 13 – VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

13.1

Vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de overige dienstverlening van Pararius kunt u indienen door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email info@pararius.nl. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

Pararius BV

Kvk nummer 34242388
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam

info@pararius.nl
T: 020-4712111
F: 020-6734233

Versie: 28 januari 2016