Privacy policy

Inleiding

Pararius B.V. is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media kanalen (hierna: ‘Pararius platform’). Pararius respecteert de privacy van alle gebruikers en hecht er belang aan dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, conform de toepasselijk privacywetgeving worden verzameld, verwerkt, bewaard en beveiligd. Het privacybeleid van Pararius wordt in deze Privacy policy uiteengezet.

Welke gegevens worden er verwerkt

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door woningzoekenden, verkopers, makelaars, woningontwikkelaars of (andere) geïnteresseerden (hierna: ‘gebruiker’) verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een account wordt aangemaakt met een zoekprofiel, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij het aanmaken van een kantoorprofiel of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt.

Voor het aanmaken van een persoonlijk Pararius account zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en geslacht. Onze systemen leggen daarnaast het IP-adres vast van het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht. Daarnaast kunt u vrijwillig de navolgende (persoons)gegevens invullen: telefoonnummer, geboortedatum, inkomen, bron van inkomen, huidige leef- en woonsituatie. U kunt via het Pararius platform ook zonder persoonlijk Pararius account bepaalde diensten afnemen waarbij u (persoons)gegevens invult en wij deze dus verwerken.

Voor het aanmaken van een kantooraccount zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: kantoornaam, kantooradres en e-mailadres. Daarnaast kunt u vrijwillig de navolgende (persoons)gegevens invullen van uzelf of uw collega: naam, pasfoto, e-mail, telefoonnummer, geslacht, functie, social media accounts. Indien u de persoonsgegevens van een ander invult of wijzigt dient u daarvoor toestemming te hebben verkregen van de betreffende persoon.

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij ook verkrijgen via uw makelaar indien deze gebruik maakt van onze diensten.

Doel van de verwerking van de gegevens

Pararius gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers in voorkomende situaties voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen klantcontact
Pararius gebruikt de door u verstrekte (persoons)gegevens voor de levering van de door u, via het Pararius platform, gevraagde diensten. Dit kunnen de navolgende diensten zijn: een berichtenservice met het aanbod van huizen dat past bij het door u opgegeven zoekprofiel, het bewaren van woningen en het melden van onjuistheden bij woningen. Daarnaast kan Pararius u serviceberichten sturen.

b) Het faciliteren van contact tussen makelaar en woningzoeker of verkoper
Op uw verzoek kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met makelaars die met behulp van deze gegevens contact met u kunnen opnemen. De makelaar is niet verplicht om dit te doen. De makelaar is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die deze ten behoeve van zijn dienstverlening verwerkt. Pararius draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en adviseert u kennis te nemen van de privacyverklaring van de desbetreffende makelaar. Deze informatie kunt u veelal vinden op de website van de desbetreffende makelaar.

c) Marketing
Pararius gebruikt de gegevens om u advertenties te tonen en emailberichten te sturen. Indien u daar mee akkoord bent gegaan, gebruikt Pararius uw emailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten. De nieuwsbrief kan berichten bevatten van de bij Pararius aangesloten partners welke actief zijn binnen het wonen domein.

d) Social sites
Wanneer u toegang aanvraagt tot de Pararius website kunt u ervoor kiezen uw social media account te koppelen aan het Pararius Platform. Als u dit doet, kunt u ook via social media inloggen op het Pararius Platform. We verwerken uw gegevens in dit kader alleen zodat u kan inloggen op het Pararius Platform. Voor zover u het social media platform voor andere zaken gebruikt, verwijzen we u naar informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van het betreffende social media platform.

e) Genereren traffic
Woningadresgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het genereren van traffic naar de Pararius website. Pararius heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden.

f) Personalisatie
Pararius kan de gegevens uit uw Pararius account en de door u op het Pararius Platform verstrekte gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel van u op te bouwen. Met dit profiel kan Pararius de content en advertenties op het Pararius platform afstemmen op uw interesses zodat het platform voor u relevanter wordt.

g) Onderzoek
De gegevens uit uw Pararius account en de door u op het Pararius platform verstrekte gegevens kunnen door Pararius gebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek ter verbetering van haar dienstverlening richting gebruiker. Pararius zorgt ervoor dat de gebruikte gegevens en uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers.

Verstrekking persoonsgegevens aan verwerkers

Pararius zal de persoonsgegevens aan verwerkers ter beschikking stellen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens volgens onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die Pararius met deze partijen sluit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Pararius verstrekt persoonsgegevens aan derden indien u daarvoor toestemming of opdracht heeft gegeven, zoals het verstrekken van informatie van woningzoekenden aan makelaars.

Verder verstrekt Pararius ook persoonsgegevens aan derden, omdat zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft, dit gerechtvaardigd belang bestaat uit het genereren van traffic naar de Pararius website teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden.

Ook verstrekt Pararius persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting).

Beveiligingsmaatregelen

Pararius respecteert de privacy van iedere gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens om verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking te voorkomen.

Pararius spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Pararius zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving en de eventuele plicht u te informeren.

De aansprakelijkheid van Pararius voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden is uitgesloten.

Rechten van gebruikers

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice via privacy@pararius.nl. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen. Tevens is het mogelijk om online zelf uw gegevens te verwijderen of te corrigeren. Dit kunt u doen via de ‘Profiel’ pagina op uw persoonlijke pagina op www.pararius.nl.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan privacy@pararius.nl. Ook kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken voor zover Pararius uw persoonsgegevens op deze grondslag verwerkt.

Pararius zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, worden deze door Pararius vernietigd.

Vragen en klachten

Indien er vragen over deze Privacy policy zijn en/of de wijze waarop Pararius gebruik maakt van persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld. Zo kunnen wij u van dienst zijn bij het vinden van een passende oplossing.

Telefonische klantenservice
+31 (0)20 - 4712111

Per mail
privacy@pararius.nl

Postadres
Post kan worden gericht aan:
Pararius B.V.
T.a.v. Klantenservice
Overschiestraat 61
1062 XD, Amsterdam

Mocht u aanvullende vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunnen deze worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan hierover meer informatie worden gevonden.

Aanpassen Privacy policy

Pararius kan de Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie van de Privacy policy op de website te plaatsen. Pararius raadt u daarom aan om de website regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van de manier waarop Pararius persoonsgegevens verwerkt.

Deze Privacy policy is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018